fbpx

Dietetyka

Żywienie dzieci i dorosłych

Latest Posts

  Sorry, no posts matched your criteria.

facebook instagram

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
ZDROWIE OD KUCHNI

Data publikacji 23.11.2020 rok

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Zdrowie od kuchni działający pod adresem http://zdrowieodkuchni.info/sklep/ należy do Marii Nowak prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „Zdrowie od kuchni Maria Nowak” z siedzibą w Toruniu , 87-100, ul. Słowackiego 32-34 m.17a, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującej się numerem NIP 8862888068 oraz numerem REGON 386727355.

 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 3. Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem e-mail maria.zdrowieodkuchni@gmail.com oraz pod numerem telefonu 796-639-792. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9-16 w dni powszednie.

§ 2

Definicje

 1. Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 • Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu,

 • Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),

 • Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),

 • Regulamin – niniejszy regulamin sklepu,

 • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem http://zdrowieodkuchni.info/sklep/,

 • Sprzedawca – Maria Nowak prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Zdrowie od kuchni Maria Nowak” z siedzibą w Toruniu, 87-100, ul. Słowackiego 32-34 m.17a, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 8862888068.

 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą

 • Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów. 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§ 3

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

 2. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:

 • dostęp do Internetu,

 • standardowy system operacyjny,

 • standardowa przeglądarka internetowa,

 • posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 1. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo, ani pod pseudonimem.

 2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

§ 4

Formy dostawy i metody płatności

 1. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy zakupionych produktów:

 • przesyłka elektroniczna w formie e- maila

 • Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:

 • przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,

 • przelew realizowany przez PayU

 • BLIK

§ 5

Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia .

 2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 7 dni od chwili zawarcia umowy.

 3. Realizacja zamówienia polega na jego wysłaniu do kupującego pocztą elektroniczną.

 4. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.

 5. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest to najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.

 6. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie.

§ 6

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.

 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 4. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem.

 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

§ 7

Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

 3. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.

 4. Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.

 5. Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.

 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

 • ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. Poz. 1422),

 • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. Poz. 1182),

 • rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).

  7. Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, w tym w szczególności do:

 • wglądu do swoich danych osobowych,

 • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

8. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Kupującego (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.

9. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

§ 8

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

 • zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,

 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

 • skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 9

Postanowienia końcowe

1.Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

3.Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy.